چهارشنبه 2 مرداد 1398


 

 

 

به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، با بیان اینکه مصرف حاملهاي انرژي در بخش خانگی سهم قابل توجه در مصرف انرژي نهـایی دارد و بخـش عمـده آن براي تامین دماي آسایش و تهیه آب گرم مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: مقـدار انـرژي نهـایی لازم بـراي تـامین خدمات مورد نیاز تابعی از عملکرد سیستم تبدیل انرژي نهایی به حرارت است و مشعلها اجزاي مهـم سیسـتم تبدیل بشمار می آیند.

سبوحی در ادامه افزود: کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف میشود، به گونه اي که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژي در  نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیري کند و همچنین افزایش بازدهی و بهره وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره برداري بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث می شود.

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی عملیاتی شدن امر بهینه سازی انرژی در بخش خانگی را مستلزم حضور شرکت های خدمات انرژی و شرکت های دانش بنیان دانست و گفت:  از یک طرف شرکتهاي خدمات انرژِي حول محور مدیریت کارکرد مشعلها و بکارگیري سیستمهاي کارآمد سازماندهی شوند و از طرف دیگر، شرکتهاي دانش بنیان به توسعه سیستمهاي کنترل و فناوري مشعل با بازده بالا ترغیب شوند.

سبوحی بهینه سازي انرژي و محیط زیست را  فرایندي به منظور  اصلاح سیستمها خواند و گفت: اجراي برنامه هاي بهینه سازي انرژي و محیط زیست یک اقدام عمومی اسـت کـه بـا مشـارکت  مصرف کنندگان حاملهاي انرژي از یک سو و نهادهاي تخصصی از طرف دیگر صورت مـی پـذیرد.

بهینه سـازي انرژي و محیطزیست به مطالبه اجتماعی یک چالش بزرگ و یک الزام است

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، با بیان این که موضوع فعالیت شرکتهاي خدمات انرژي مبتنی بر مسئله است بیان کرد: شکل گیري شبکه شرکتهاي خدمات انـرژي بر محور مسایل بهینه سازي انرژي در حوزه مشخص ممکن است شناسایی مسئله اساسی بهینه سازي انـرژي محیط زیست موضوع مباحث بخش انرژي در دو دهه گذشته بـوده و جمـع بنـدي نظـر عمـومی حـاکی از آن است که پیگیري برنامه مشخص براي حل مسئله معین میتواند نتیجه قابـل درك را در پـی داشـته باشـد کـه دستاورد آن اجماع عمومی و ارتقاي بهینه سازي به مطالبات اجتماعی خواهد بود ارتقاي موضوع بهینه سـازي انرژي و محیطزیست به مطالبه اجتماعی یک چالش بزرگ و یک الزام است.

وی ادامه داد:‌ براي ایـن منظـور سـازماندهی اقدامات مشخص براي حل مسئله معین در دستور کار ستاد بهینـه سـازي انـرژي و محـیط زیسـت قـرار گرفتـه است.

سبوحی با بیان اینکه يكي از شاخص‌هاي سنجش مصرف بهينه انرژي، شاخص شدت انرژي است گفت: با مقايسه اين شاخص در سال‌هاي مختلف مي‌توان روند استفاده از انرژي در فرايند توليد ملي كشورها را ارزيابي كرد.

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با تاکید بر اینکه شاخص شدت انرژی لزوما معرف عرضه و مصرف بهينه انرژي نداشته و تحت تاثير عوامل ديگري از جمله شرايط آب و هوايي، جغرافيايي و ساختار اقتصادي است گفت:  چنانچه ساختار اقتصادي يك كشور از واردات برخي محصولات به سمت توليد داخلي آن‌ها حركت كند و اين توليد مستلزم به كارگيري انرژي زياد باشد، نمي‌توان اين افزايش مصرف انرژي را به عدم استفاده بهينه از انرژي مرتبط دانست زيرا تغييرات ساختاري اقتصاد كه در جهت توسعه اقتصادي نيز بوده منجر به افزايش مصرف شده است.

سبوحی در ادامه عنوان کرد: با اين وجود در ايران و كشورهايي كه از ذخاير انرژي قابل توجهي برخوردارند، مصرف انرژي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه به وضوح بيش‌تر است و اين موضوع، به نوبه خود ناشي از بهره وري پايين در بهره‌برداري، مصرف بالاي انرژي و هم‌چنين استفاده از كالاها و خدمات انرژي‌بر است.

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil